Сдружение „Отечество“ подкрепя Декларация във връзка с желанието на Р Северна Македония за асоцииране в Европейския съюз

Сдружение „Отечество“ подкрепя инициираната от Българска национална платформа и подписана от 16 други организации от България и зад граница Декларация във връзка с желанието на Република Северна Македония за асоцииране в Европейския съюз. Съдържанието на Декларацията можете да прочетете по-долу.
 
 
Декларация във връзка с желанието на Република Северна Македония за асоцииране в Европейския съюз
 
Като изхождаме от наличието на трайни социо-културни връзки между Република България и Република Северна Македония и от факта, че Република България бе първата държава в света, която призна безусловно независимостта на Република Северна Македония и по този начин се превърна в гарант за нейната стабилност и териториална цялост,
 
Долуподписаните организации декларираме, че
 
Република България и Република Северна Македония освен общо минало могат да имат и общо бъдеще в Европейския съюз, който обединява държави с еднакви ценности. Поради тази причина ние подкрепяме цивилизационния избор на Република Северна Македония да бъде негов член, но тази европейска интеграция не може да бъде за сметка на продължаване на тоталитарната практика на целенасочено фалшифициране на исторически събития и документи или тяхното унищожаване, продължаване на използването на език на омразата и потъпкване на основните човешки права на тези граждани на Република Северна Македония, които са съхранили българското си самосъзнание и желаят да го изявяват.
 
Като заставаме твърдо зад официалната българска политика, която при предприсъединителните преговори никога не е поставяла под въпрос правото на всеки отделен гражданин на Република Северна Македония да декларира своята идентичност и своя език, желаем да обърнем внимание върху факта, че все още не е направен задълбочен анализ на процесите, протичали на територията на Република Северна Македония от 1944 г. до днес, а именно:
 
• Съществуването след 1944 г. на нелегални освободителни организации на територията на днешната Република Северна Македония, като членовете им са се декларирали като българи и като такива са подложени на преследване;
• Многобройни данни за нарушаване на човешките права на македонските българи от 1944 г. до днес, в т.ч. документирани репресии, съдебни процеси и др., като последните примери са от 2021 г.
• Наличието на легално македонско освободително движение в лицето на Македонските патриотични организации в САЩ и Канада, но развивали дейност и в Австралия, Аржентина, Белгия, Бразилия, Нова Зеландия и др. Негови представители са връчвали десетки меморандуми в ООН, Европейския съвет и на редица правителства. Срещали са се с президенти, премиери, конгресмени, губернатори, учени и др. като в тази си дейност винаги са отстоявали българската идентичност на по-голямата част от населението на днешната Република Северна Македония.
• Съществуването на полулегално македонско освободително движение в Европа, ръководено пряко от Иван Михайлов, като са издавани вестниците „Macedonia” на английски, италиански, немски и френски и „Независима Македония” на български.
• Наличието на многобройни документи за сътрудничеството между македонското освободително движение с това на словенци, хървати, а отчасти и на албанци и черногорци срещу сърбокомунизма като общ потисник, в които се говори за българи.
• Съществуването на многобройни материали в западните медии след 1944 г., в които е констатирано провеждането на репресии срещу българи на територията на днешната Република Северна Македония, достигащи до геноцид.
 
Провеждането на описаната репресивна политика след 1944 г. на територията на днешната Република Северна Македония е подпомагано със създаването на желязна завеса към България, която за съжаление и днес не е премахната.
 
С оглед на това заявяваме, че съществуващите открити въпроси не трябва да бъдат внасяни в ЕС, а е необходимо да се решат преди започването на преговорите за присъединяване. Този процес може да бъде подпомогнат като се даде тласък на културното и икономическото сътрудничество и най-вече на ускорено изграждане на стратегически инфраструктурни проекти за подобряване на свързаността на двете страни.
 
За целта апелираме към българските власти да обърнат внимание върху фактите от близкото минало на Република Северна Македония и чрез възприемането на един проактивен подход да съдействат за популяризирането им у нас и зад граница. Необходимо е всички български политически фактори да се обединят с консенсус около една надпартийна позиция по въпроса за евроинтеграцията на Северна Македония и да гарантират управленска приемственост при нейното провеждане. При нея ключово условие за сваляне на ветото следва да бъде ратифицирането от Република Северна Македония на документ, официално осъждащ югославската комунистическа идеология на противопоставяне и омраза към българския народ, история и култура.
 
Апелираме към официалните власти в Република Северна Македония да приемат фактите такива, каквито са и се откажат от практиката на тяхното интерпретиране и манипулиране. Спазвайки европейските принципи, властите в Скопие следва да:
 
• Възстановят унищожените български паметници;
• Реабилитират жертвите и репресираните заради българското им самосъзнание;
• Създадат комисия за помирение между страните в конфликта на територията на Република Северна Македония от 1944 г. до днес.
• Предоставят правото на тези свои граждани, които въпреки репресиите са съхранили своето българско самосъзнание, свободно да го изявяват и съответно да могат свободно да наричат майчиния си език български.
• Наложат на своите представители в Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси воденето и публикуването на протоколи от нейните заседания, за да може широката общественост да се информира за поведението и аргументите на всяка от двете страни.
 
Призоваваме демократичните правителства по света да окажат съдействие за бързо преодоляване на последиците от тоталитарното минало на Република Северна Македония и нейната подготовка за започване на преговори за асоцииране в ЕС, като се обърне особено внимание на критериите от Копенхаген и се изградят стабилни институции, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, човешките права и уважението и защитата на етническите общности.
 
Накрая искаме да обърнем внимание, че всеки опит за прикриването на тоталитарното минало в Република Северна Македония и неговите последици ще бъде възприет от българския народ като враждебен акт, насочен пряко срещу него!
 
София, 17.06.2021 г.